Học từ Bác Hồ

Cuộc đời cách mạng của Chủ Tích Hồ Chí Minh là tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam; biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. 

Phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân.

Người chỉ rõ: Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều ở nơi dân; dân chủ là của quý báu nhất trên đời của dân; thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, lấy dân làm gốc, “đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân”.

Trong bài Diễn văn Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thỉ:

Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trước hết, cần chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lời Bác dạy “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

Hoan nghênh TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu những thông điệp quan trọng này, vậy Đảng sẽ có những giải pháp và biện pháp gì ở ĐH 13 để những thông điệp này trở thành hiện thực trong đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam ?

Sáng 18/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội),, TBT- CTN Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trước hết, cần chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lời Bác dạy “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

Hoan nghênh TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu những thông điệp quan trọng này, vậy Đảng sẽ có những giải pháp và biện pháp gì ở ĐH 13 để những thông điệp này trở thành hiện thực trong đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam ?

avatar
  Theo dõi  
Notify of